• Angst

  Frykt og angst likner på hverandre, men mens frykten som regel gjelder en konkret fare eller en trussel, er angst en generell uro som kan henge sammen med at vi har mange valgmuligheter i livet.

   

 • Ærlighet

  innebærer en åpen, redelig og sannhetskjærlig holdning.

 • Destruktive livsformer

  Omfatter destruktive samfunnsstrukturer, destruktive påbud, regler og vaner, undertrykkelse, ufrihet, ensretting, forvirring, latskap, overflatiskhet; alt som kan gjøre det vanskelig å gjøre godt, vanskelig å elske andre.

   

 • Det gode liv

  Innenfor det som er godt for universet som helhet, er "det gode liv" en skisse av et ideelt menneskeliv der oppgaven er å søke det gode og unngå det onde, en skisse som realiseres på ulikt vis av ulike mennesker.

   

 • Død

  Kan omfatte psykisk stagnasjon, åndelig lukkethet, og at cellene i kroppen slutter å fungere. 

   

 • Egennytte

  Egenkjærlighet eller egoisme innebærer at den naturlige omsorgen for eget liv isoleres fra omsorgen for andre og hensynet til fellesskapet.

   

 • Ensomhet

  Fysisk og psykisk isolasjon og savn av kontakt med andre.

   

 • Fred

  Kan være en ytre fred som et midlertidig fravær av krig (Platon, Aristoteles), en ordnet tilstand preget av rettferdighet (Augustin), og en indre fred, dvs. en ordnet sammenheng i det livet en lever.

   

 • Gjestfrihet

  Innebærer at en er raus, åpen og inkluderende både overfor kjente og ukjente.

   

 • Glede og humor

  Gjør livet lettere å leve ved å akseptere det tvetydige, løse opp harde motsetninger og se positive muligheter i det truende, mørke og ødelagte.

   

 • Godhet

  Innebærer å unngå å skade den andre og gjøre det som er godt for andre, handle vakkert.

   

 • Håp

  Det som gir tålmodighet og toleranse, slik at en holder ut selv om situasjonen er negativ og venter på en bedre avslutning.

   

 • Håpløshet

  Fortvilelsen ser ingen lysning, bare mørke og intethet.

   

 • Identitetsproblemer

  Innebærer misforhold mellom hvem og hvordan en faktisk er og hvem og hvordan en ønsker å være.

   

 • Kamp med seg selv

  for å unngå å bli styrt av ønsket om suksess (ytre belønninger), unngå konstant jag etter det som er annerledes (forvirring), og unngå å akseptere fordelaktige halvsannheter (overflatiskhet, løgn).

   

 • Løgn og hykleri

  Innebærer å skjule sannheten, tie om det som burde ha vært sagt, og holde en god fasade som ikke stemmer med ens virkelige jeg.

 • Medfølelse

  Innebærer at en lider med når den andre lider, en føler den andres smerte.

   

 • Menneskets betingelser

  Vårt utgangspunkt for å dannes som menneske: grunnleggende muligheter og begrensninger i livet.

   

 • Misunnelse

  En negativ følelse overfor andre som kan oppstå når andre har noe eller kan noe som en selv ikke har eller kan.

   

 • Moralsk visdom (dømmekraft)

  En intellektuell holdning som hjelper oss til å handle rett: overveie den enkelte situasjon i lys av det som virkelig er godt for en selv og andre på lang sikt, være oppfinnsom når det gjelder å se mulige løsninger og foreta valg preget av klokskap, takt og skjønn.

   

 • Mot

  Innebærer at en gjør noe som kan gå ut over en selv; en våger noe som medfører risiko, en tåler motgang uten å vakle.

   

 • Omsorg

  Innebærer støtte/hjelp til å dekke nødvendige materielle og psykiske behov, beskyttelse og pleie.

   

 • Overgrep

  Innebærer å krenke og skade en annen fysisk og / eller psykisk.

   

 • Raushet

  Være villig til å gjøre mer og gi noe som bedre (mer rimelig) enn det som er rett, det som kreves.

   

 • Respekt

  Innebærer å anerkjenne den/de andre, andres rettigheter; ikke forakte eller se ned på andre.

   

 • Rettferdig harme

  innebærer å bli sint fordi noen lider ufortjent (harme kombinert med medlidenhet), eller å bli indignert fordi andre har oppnådd suksess på en urettferdig måte.

 • Rettferdighet

  Oppretter et godt forhold mellom andre og en selv gjennom rettferdige handlinger, der en gjør det en skylder å gjøre overfor andre.

   

 • Selvbeherskelse

  Innebærer måtehold, besindighet, og selvdisiplin, det å kunne sette til side eller utsette eller omforme sine egne behov.

   

 • Skam og skyld

  Skam er en følelse av å ha krenket andres forventninger (f.eks. «tape ansikt»), mens skyld er en følelse som følger av at en har gjort noe som en selv mener er galt, eller at en ikke har gjort noe som en burde ha gjort.

   

 • Solidaritet (fellesskap)

  Innebærer at en har en felles historie og lever i et fellesskap som en føler samhold og forpliktelse overfor.

   

 • Svak karakter

  Innebærer at en vet hva en burde gjøre, men at vaner og følelser får en til å handle feil.

   

 • Tålmodighet

  Hjelper en til å bevare tro, håp og kjærlighet over tid og i vanskelige situasjoner.

   

 • Tilgivelse

  Er det som en gir frivillig når en lar en som har handlet feil begynne på nytt og bli fri fra egne fall og nederlag.

   

 • Tro og tillit

  Innebærer frivillig å knytte bånd til og bli avhengig av en annen.

   

 • Undring

  kan innebære at jeg må stanse opp og at jeg føler ærefrykt for noe som plutselig slår meg eller inspirerer, noe som overgår min begripelse og gir meg en følelse av å være liten; og det kan også være en stille forundring over livet og et ønske om å gjøre nye erfaringer. 

 • Vennskap

  innebærer å gjøre godt mot andre som gjør godt mot en selv, og mot de en ser på som "elsk-verdige": Vise takknemlighet og gavmildhet.

   

 • Ydmykhet

  Innebærer å kjenne sin egen begrensning og sin avhengighet av alt det som en mottar ufortjent.